بیرجند

پرداخت مبالغ ماده 87 قانون کار
نام و نام خانوادگی کارفرما / مالک
کد ملی کارفرما / مالک
نام واحد / کارخانه
آدرس واحد / کارخانه
شماره بیمه نامه
متراژ کارگاه


Power by : RAAKCMS